Privātuma Politika

Privātuma politika

Saturs

1. Ievads
2. Kas ir personas dati
3. Personas datu apstrādes nolūks
4. Personas datu apstrādes likumīgums
5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
6. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
7. Paziņojumi
8. Personas datu saņēmēji
9. Personas datu glabāšanas ilgums
10. Datu drošība
11. Jūsu tiesības
12. Kā ar mums sazināties

1. Ievads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LEDset (turpmāk tekstā – mēs vai LEDset) ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kas nodarbojas ar apgaismes ierīču vairumtirdzniecību un elektroinstalāciju ierīkošanu.

2. Kas ir personas dati, un kā mēs tos apstrādājam

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.

 

3. Personas datu apstrādes nolūks

Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:

Pastāvīgo biedru reģistrācija.
Dalība mūsu iepirkšanās klubā dod tās biedriem iespēju iegādāties preces ar atlaidi, izmantot speciālos piedāvājumus, kā arī, izmantot mūsu sadarbības partneru īpašos piedāvājumus. Lai reģistrētos par kluba biedru un saņemtu biedra karti, mēs lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Šie dati mums ir nepieciešami, lai identificētu kluba biedrus un sazinātos ar tiem. Bez šo datu iesniegšanas dalība klubā nav iespējama. Aizpildot reģistrācijas pieteikumu, kluba biedrs var pieteikties komerciālu paziņojumu saņemšanai. Ja kluba biedrs ir piekritis saņemt komerciālus paziņojumus, mēs tos nosūtām, izmantojot kluba biedra norādīto saziņas veidu.

Preču pārdošana.
Šim nolūkam mēs ievācam personas datus tikai gadījumā, ja preces tiek iegādātas ar internetveikala starpniecību, vai preču apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vai preču saņemšana tiek veikta uz pilnvaras pamata, vai klients par pirkumu norēķinās skaidrā naudā par summu, kas pārsniedz EUR 1500.00. Šādā gadījumā mēs apstrādājam personas datus, lai identificētu klientu un sagatavotu maksājuma dokumentu (ja apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu); iesniegtu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā (skaidras naudas norēķina gadījumā), vai, lai identificētu personu, kas ir pilnvarota saņemt preces citas personas uzdevumā. Personas dati tiek apstrādāti arī citos, ar preču pārdošanu saistītos gadījumos – piemēram, ja pircējs pie mums vēršas ar prasījumu par preces neatbilstību, atsaucoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu; norēķinu administrēšanai, tostarp arī parādu atgūšanai un piedziņai (ja prece ir iegādāta ar pēcapmaksu), pircēju pretenziju izskatīšanai un apstrādei, un tamlīdzīgos gadījumos.

Preču piegāde.
Ja klients vēlas saņemt preces piegādes pakalpojumu, mēs šim nolūkam lūdzam norādīt klienta vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un tālruņa numuru. Ja mēs izvēlamies piegādāt preci, izmantojot trešās personas pakalpojumus, mēs šos datus nododam pakalpojuma sniedzējam.

Loterijas.
Loterijas dalībnieku personas datu apstrādes nolūks ir Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas uzvarētāju noteikšana un apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju. Loterijas dalībnieku personas datu apstrādes pamatojums ir Loterijas dalībnieka piekrišana dalībai Loterijā. Proti, piekrišana dalībai Loterijā vienlaikus tiek uzskatīta par piekrišanu savu personas datu apstrādei šajā pielikumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Bez piekrišanas savu personas datu apstrādei dalība Loterijā nav iespējama.

Pieprasījumi.
Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Darbinieku atlase.
Mēs apstrādājam to personu datus, kas ir izteikušas vēlēšanos pretendēt uz vakantajām darba vietām mūsu uzņēmumā. Darbinieku atlases procesā iegūtie dati tiek izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta atbilstību amatam (kvalifikācija, pieredze, u.c.). Mēs nepieprasām datus, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim amatam. Mēs arī nepieprasām informāciju, kas nav nepieciešami atbilstības amatam izvērtējumam, kā arī, mēs ievērojam Darba likumā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz informācijas pieprasīšanu. Atsauksmes no iepriekšējām darba vietām mēs iegūstam tikai pie nosacījuma, ja pretendents tam iepriekš ir devis rakstisku piekrišanu. Pretendentu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šajā politikā atrunātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Citi gadījumi.
Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes nolūku informējot datu subjektu datu iegūšanas laikā. Piemēram, laiku pa laikam mēs rīkojam aptaujas, klientu dienas, un tamlīdzīgus pasākumus, kā ietvaros var tikt veikta personas datu apstrāde. Personas datu apstrāde tiek veikta arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

4. Personas datu apstrādes likumīgums

Mēs veicam personas datu apstrādi tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no sekojošiem pamatojumiem:

·         personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, vai, datu subjekts ir līgumslēdzējas puses kontaktpersona, pārstāvis, pilnvarnieks, vai tamlīdzīgi, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

·         apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;

·         datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

·         apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

·         apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Mēs kā datu pārzinis neapstrādājam savu klientu īpašo kategoriju datus. Vienīgais izņēmums var tikt pieļauts vienīgi gadījumā, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu klienta vitālas intereses (piemēram, sakarā ar klienta pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos ir nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, un tamlīdzīgās ārkārtas situācijās).

Darba likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos mēs apstrādājam pretendentu uz vakantajām darba vietām mūsu uzņēmumā īpašo kategoriju datus. Piemēram, mums ir tiesības pieprasīt, lai pretendents veic veselības pārbaudi, kas ļautu pārliecināties par viņa piemērotību paredzētā darba veikšanai.

 

6. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

ledveikals.lv mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi burtu un ciparu faili, kurus mēs uzglabājam Jūsu pārlūkā vai Jūsu ierīces cietajā diskā. Ir dažāda veida sīkdatnes, ko mēs izmantojam dažādiem mērķiem; taču kopumā, sīkdatnes mums palīdz atšķirt Jūs no citiem mājaslapas lietotājiem. Tādējādi mēs varam Jums atvieglot mājaslapas izmantošanu un uzlabot savu mājaslapu. Jūs jebkurā laikā varat bloķēt sīkdatņu izmantošanu, aktivizējot sava pārlūka iestatījumus, kas ļauj jums atteikties no sīkdatņu daļas vai visu sīkdatņu izmantošanas. Taču gadījumā, ja bloķējat sīkdatņu izmantošanu, daļa mājaslapas var būt nepieejama vai funkcionēt nepietiekami. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit: https://ledveikals.lv/sikdatnu-politika.

Mūsu mājaslapā var būt saites uz trešo personu mājaslapām. Šīm trešajām personām ir sava, ar mums nekādā veidā nesaistīta, privātuma politika. LEDset SIA nenes nekādu atbildību par šo mājaslapu lietošanas noteikumiem un to privātuma politiku.

7. Paziņojumi

Komerciālus paziņojumus par ledveikals.lv piedāvātajiem pakalpojumiem un cita veida paziņojumus un atgādinājumus mēs saviem klientiem sūtām tikai un vienīgi gadījumā, ja to pieļauj normatīvie akti, vai tam ir saņemta klienta nepārprotama piekrišana.

Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi info@ledveikals.lv.

8. Personas datu saņēmēji

Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datubāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; parādu piedziņas uzņēmumi; dokumentu kopēšanas, skanēšanas un iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēji; trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju; apsardzes uzņēmums, kam ir pieeja videonovērošanas ierakstiem; trešās personas, kas nodrošina balvas mūsu konkursos un loterijās; trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic klientu aptaujas un apkopo šo aptauju rezultātus. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti, par dzēšanas faktu saglabājot auditācijas pierakstu.

Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, u.tml.). Mēs varam arī nodot Jūsu datus trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos savu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties tiesā par parāda piedziņu, u.tml.)

9. Personas datu glabāšanas ilgums

Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

·         ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);

·         datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;

·         datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai trešās personas vitālas intereses;

·         ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.

Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

10. Datu drošība

Jūsu personas datu drošībai mēs pieejam atbildīgi. cenuklubs.lv ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta absolūta drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

11. Jūsu tiesības

Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tiek apstrādāti, piekļūt saviem datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.

Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:

·         dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

·         Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;

·         ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

·         Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;

·         ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

·         lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;

·         ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:

·         ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;

·         ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;

·         mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

·         Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.

Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Kā norādīts iepriekš, Jums ir tiesības prasīt ierobežot savu datu apstrādi un iebilst pret datu apstrādi. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka, ja šo tiesību izmantošanas rezultātā mēs nebūsim tiesīgi veikt attiecīgu darbību, tas, iespējams, padarīs par neiespējamu vai ierobežos Jūsu iespējas sasniegt vēlamo rezultātu. Tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas par savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilšanu pret apstrādi lūdzam sazināties ar mums, lai noskaidrotu visus Jūs interesējošos jautājumus un novērstu jebkādas neskaidrības, un pieņemtu izsvērtu lēmumu.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

12. Kā ar mums sazināties

Jūs varat ar mums sazināties:

·         rakstiski, sūtot korespondenci uz SIA LEDset” juridisko adresi Raiņa iela 88, Talsos, LV-3201;

elektroniski, izmantojot e-pasta info@ledveikals.lv

KONTAKTI:

LEDset SIA

Veikals/Birojs/Noliktava:

Raiņa iela 88,

Talsi LV-3201, 3. stāvā

PVN reģ.Nr.:LV41203073845

Banka: AS Citadele banka

IBAN konta nr.:konts LV94PARX0023326180001

SWIFT kods: PARXLV22

Tālrunis: +371 25333352

E-pasts: info@ledveikals.lv